hits

Sykehusstrid: Pill råtten rettssak

kommentarer 7 kommentarer

Helse- og omsorgsminister Bent Høie legger fram nasjonal helse- og sykehusplan fredag ettermiddag på Ringerike sykehus.

Helseminister Bent Høie vil ikke få fred før Kristiansund får beholde sitt sykehus. En dag vil han forstå det. Lagmannsretten avslører det skitne spillet. Å gi Kristiansund et sykehus på fire hjul er ikke holdbart. Prosessen i forkant av avgjørelsen om å plassere et fellessykehus for Kristiansund og Molde - i Molde, er ikke lenger hemmelig. I dag kom dommen i lagmannsretten. Saken er fortsatt pill råtten.

NRK.NO har i dag offentliggjort dommen fra sykehusstriden i Kristiansund. De har lagt ut Dommen i Frostating lagmannsrett og av den fremkommer kommentarer som bekrefter at kraftige benbrudd ikke kan leges med Norgesplaster. Selvsagt tapte Kristiansund kommune på de fleste punkter. Å vinne en rettssak mot staten er som kjent nesten en umulighet. Til tross for at Kristiansund tapte saken, er det åpenbart at lagmannsretten slet med formuleringene underveis. Her står det nemlig skrevet svart på hvitt at Kristiansund har egentlig rett, men at det "rettslig sett" ikke kan taes hensyn til. Med andre ord er saken fortsatt pill råtten.

I dommen står det blant annet at det ble avholdt et styremøte 28. november 2014 på Gardemoen. Her står det at Astrid Eidsvik opplevde et stort ubehag under møtet og - sitat direkte fra dommen:

... følte seg "presset opp i et hjørne". Frontene var steile, og partene kom heller ikke da videre. Eidsvik forklarte i lagmannsretten at hun likevel ble fortalt at hun hadde en selvstendig innstillingsrett for styret, og at hun måtte gjøre det hun syntes var best. Foranlediget av denne hendelsen trakk Eidsvik seg som administrerende direktør få dager senere. 

Haga forklarte at han ikke kunne pålegge Eidsvik noe, og oppdraget til administrasjonen i HMN (Helse Midt Norge) gikk heller ikke ut på det. Han var helt sikker på at han sa til Eidsvik at hun sto fritt med hensyn til hva hun kunne innstille på. Han syntes for øvrig det var synd at Eidsvik trakk seg, da dette ville medføre problemer. Hagas vurdering var også at administrasjonen i HMR (Helse Møre og Romsdal) hadde gjort et meget godt arbeid. 

Med dette som grunnlag konkluderer lagmannsretten på følgende måte:

Etter en samlet vurdering av de relevante faktiske forhold knyttet til dette spørsmålet, finner ikke lagmannsretten at fremgangsmåtene rettslig sett var å betrakte som ulovlig eierstyring. Ingen av de som var til stede i møtene 27. og 28. november 2014 har gitt uttrykk for at Eidsvik ble pålagt noe eller instruert om å gi en bestemt innstilling. Tvert i mot har alle vitnene gitt uttrykk for at Eidsvik sto fritt. Som lagmannsretten redegjorde for foran, er det bare slike instrukser som representer brudd på helseforetaksloven § 16 første ledd. 

Anførselen om ulovlig eierstyring kan derfor ikke føre frem. 

Men så står det noe mer i dommen:

På den annen side har ikke lagmannsretten problemer med å forstå at Eidsvik følte seg svært presset. Etter lagmannsrettens syn kunne HMN med fordel ha valgt å gå frem på en mer smidig måte, slik at HMR ved Eidsvik hadde fått opplevelsen av å bli tatt mer på alvor. Dette kunne ha bidratt til at Eidsvik ikke hadde trukket seg, og kanskje også at sykehusstriden ikke hadde skapt slik splittelse i Møre og Romsdal.

Dette kan ikke tolkes på annen måte enn : Jovisst har Kristiansund rett i sin vurdering og sine anklager, men lagmannsretten har har ikke ryggrad til å gi dem støtte for det.

For juridisk - etter samtale med en juridisk ekspert på området- er det ikke tvil om at lagmannsretten kunne gitt Kristiansund medhold på dette punktet.

Feilvurderingen eller mangelen på rettferdighetssans stopper ikke her. Dommen fortsetter slik:

På bakgrunn av statsråd Høies klare vitneuttalelse om tomtevalget, er det likevel ikke sannsynlig at resultatet til syvende og sist ville ha blitt et annet en Opdøl. 

Hva er det lagmannsretten forsøker på her? Jo, de antar noe som er umulig å verifisere. Og som dermed ikke burde vært nevnt. Å forutse hva statsråd Høie ville ha landet på i tomtevalget, hvis Eidsvik ikke hadde trukket seg, tilhører kun høyere makter. Lagmannsretten får derfor stryk for sin vurdering av dette viktige punktet.

Det andre viktige punktet som Kristiansund Kommune mente var både uredelig og dermed skulle føre til en saksbehandlingsfeil var : at styremøter og foretaksmøter foregikk tre dager rett etter hverandre.

Det står i dommen:

Kristiansund kommune har gjort gjeldende at saken ikke ble så godt opplyst som mulig fordi styremøter og foretaksmøtet ble holdt med bare en dags mellomrom.  ...Helseforetaksloven § 19 har enkelte bestemmelser om saksbehandlingen, blant annet at foretaksmøtet skal ledes av eier og at det skal føres protokoll fra møtet. 

Her er kommentarene fra lagmannsretten også i favør av Kristiansund, men ikke nok til at de får medhold i at det vurderes som saksbehandlingsfeil. I dommen står det:

Lagmannsretten er derfor enig i Kristiansund kommunes anførsel om at styremøter og foretaksmøte tre påfølgende dager er best egnet i de tilfelle der det er enighet om innstillingene fra det regionale helseforetaket og helseforetaket. Også vitner, blant annet helseminister Høie, har gitt uttrykk for at dette var en uheldig praksis, og at det burde ha vært mer avstand mellom disse møtene. 

Men når lagmannsretten konkluderer, velger de å dra halen mellom beina:

Når alt ses under ett representerte dette etter lagmannsrettens syn likevel ikke en saksbehandlingsfeil, og det legges særlig vekt på at begge styrene og foretaksmøtet har vært løpende orientert om saksbehandlingen til hverandre. 

Anførselen om saksbehandlingsfeil fordi styremøtene og foretaksmøtet ble holdt med bare en dags mellomrom, kan derfor ikke føre frem. 

Nå er det opp til Kristiansund Kommune sammen med advokat sin advokat Anna Camilla Selmann å vurdere om saken skal ankes til Høyesterett. Selvsagt bør den ankes til Høyesterett. En feil dom blir ikke riktig om den gjentas.

Det bør legges til at dommen inneholder såpass mange ordfeil og dårlige formuleringer at den neppe ville fått ståkarakter i norsk skriftlig på en videregående skole. 

Følg saken på ksu.no

7 kommentarer

Per Arne Svinnset

11.08.2017 kl.20:59

Slik ser verden ut med Kristiansund-briller. For oss som bor i resten av Nordmøre og Romsdal, vil det uansett være bra at et nytt sykehus blir bygget. Min bror var en av de første som var født på det nye sykehuset i Molde. Han er nå 56 år. Sykehuset, som alltid har luktet av narkose og sterke vaskemidler, har etter over 50 år fått ventilasjon (utenpå bygget) så nå likner Molde Sjukehus mest på en edderkopp.

Her er det mest firemannsrom, og virksomheten drives på dispensasjon fra både brannvesenet og arbeidstilsynet. Nå er det på tide å slutte med saboteringen også for Kristiansundspampene.

Per Arne

11.08.2017 kl.21:09

Det å anke en sak man har tapt på alle punkter i både ting- og lagmannsretten høres veldig lite gjennomtenkt ut. Kanskje det er saken til kommunen som er "pill råtten"?

Erik

12.08.2017 kl.11:09

Forstår det slik at også rettsapparatet er korrupt og pil rottent.

Det er 7 mil mellom Krsund og Molde. Gled dere over et nytt flott stkehus og ikke bruk livet på å sutre.

De fleste andre småbyer misunner dere dette i Krsund

Arne

12.08.2017 kl.15:44

Nå har man tapt to rettsaker på alle punkt. Likevel messes det om en pill råtten prosess.

Om man gjentar en løgn om og om igjen blir det likevel ikke til en sannhet.

Prosessen har vært redelig og valget er i tråd med alle faglige analyser.

Jeg er oppvokst i Finnmark. Der kan man snakke om avstander. Når man bruker millioner av kroner på å få flyttet et sykehus 20 minutter nærmere seg selv er det ren, pur og gjennomført galskap.

Nå bor jeg på Sunnmøre og vi har blitt tvangsforet med dette sytet i tre år nå. Helsetilbudet i Møre og Romsdal er satt på hold siden alle instanser må jobbe for å stryke Kristiansund med hårene.

Nå får det være nok! Slutt å syt og bruk energien på å skap noe selv fremfor å klage over alt dere ikke får lagt i nævvan!

Erik

12.08.2017 kl.17:17

Har forsøkt å lese meg opp på saken i lokalavisene i Krsund og Molde.

Vi har samme problematikk her i Asker og Bærum.

Våre to "bygdekomuner" har omlag 180.000 innbyggere og deler Bærum Sykehus. Dette skal nedlegges og nytt bygges i Drammen. 4-5 mil unna med landets mest trafikkerte vei, samt tunell. Trafikken stamper eller det er stillestående kø i peak time. Altså mye værre forutsetninger enn i Krsund.

Vi gleder oss til nytt sykehus. Ser bare fordeler med et unntak. Blir nok svært uvant å svinge venstre og ikke høyre når jeg kommer ut på hovedveien.

Svein Erik Leren

15.08.2017 kl.08:17

Aage Sivertsen er bypatriot men her mister han hodet fullstendig. Lagmansretten avslører det skitne spillet skriver han. Men dommen viser da klart og tydelig at Kristiansund ikke har noen sak. Knusende nederlag i to rettsinstanser, ikke medhold på noen punkter. Likevel presterer Aage Sivertsen å snu saken på hodet og hevde at dommen er pill råtten. Anken til lagmannsretten ble for øvrig frarådet av innleid juridisk ekspertise, ordfører og rådmann, men 28 representanter i kommunestyret ville det annerledes. Så gjenstår det å se hva ordfører og rådmann råder kommunestyret i byen til å gjøre denne gang og om grinebiteren Dagfinn Ripnes og de øvrige 28 leser dommen fra lagmannsretten slik Sivertsen gjør.

Fredrik Nørgård

15.08.2017 kl.08:45

Seks timer etter han fikk tilgang til dommen kan en blogger mer om juss enn to rettsinstanser og x antall juridiske eksperter. Det er ganske imponerende.

Du hevder det er nesten en umulighet å vinne mot Staten i retten. Det stemmer ikke. Dersom man skal prøve et JURIDISK spørsmål og klarer å BEVISE brudd på rettsregler vil man vinne mot Staten i retten. Kristiansund kommune angriper POLITISKE spørsmål og har knapt beviser for at det foreligger brudd på de få rettsreglene som gjelder ved politiske spørsmål.

Tolkningen din av lagmannsrettens vurdering av spørsmålet om eierstyring er også smått utrolig. At Eidsvik følte seg presset er noe helt annet enn at hun ble instruert.

Er det noe jeg har lært i denne prosessen så er det at begrepet "pill råttent" på nordmøre betyr "vi tapte". Og da har du helt rett, rettssaken var "pill råtten" for Nordmøre.

Skriv en ny kommentar